Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2016

hahat
13:00
I zawsze, kiedy z nikim nie piszesz, jestem ciekawy co robisz. Co robisz, kiedy nikomu tego nie mówisz?
Reposted fromlovvie lovvie viaamericano americano
hahat
13:00
9639 55be
hahat
12:59
7346 ae0d 500
hahat
12:59
4273 2ec9 500
- wieczorne rozmowy z przyjacielem 
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaamericano americano
12:58
2423 7cf3 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viaamericano americano
hahat
12:58
Leżeliśmy na ziemi i całowaliśmy się. Pewnie się uśmiechniesz. Że leżeliśmy i tylko się całowaliśmy. Obecnie wy, młodzi, rozporządzacie swoimi ciałami, bawicie się nimi, z nami było inaczej. Ale pamiętaj, że płacicie za to pewną cenę: obca jest wam cała sfera doznań. Wymierają nie tylko gatunki zwierząt, wymierają także całe gatunki uczuć.
— John Fowles– Mag
Reposted fromlanforme lanforme viaamericano americano
hahat
12:58
Było parę rzeczy, które chciałam mu powiedzieć, ale wiedziałam, że go zranią. Więc pogrzebałam je w sobie i pozwoliłam, by raniły mnie.
— Jonathan Safran Foer - "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaamericano americano
hahat
12:58
6829 bf9e 500
Reposted fromkilly killy viaamericano americano
hahat
12:57
1588 f266 500
Reposted fromdorothi dorothi
hahat
12:57
0041 e904
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viakrzysk krzysk
hahat
12:56
5913 d4b1 500
Reposted fromowca owca viatilde tilde
hahat
12:56
3831 7d8a 500
Reposted fromretaliate retaliate viatilde tilde
hahat
12:56
5925 6d99
Reposted frometernaljourney eternaljourney viatilde tilde
12:56
2087 6823 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatilde tilde
hahat
12:56
hahat
12:56
hahat
12:56
9384 8883 500
Reposted fromrol rol viatilde tilde
hahat
12:56
Reposted fromFlau Flau
hahat
12:55
Reposted fromFlau Flau
hahat
12:55
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl